Είσοδος Χρηστών

Πληροφοριακά Συστήματα

   Από τη Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλονται οι παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2012-2013: