Είσοδος Χρηστών

Πληροφοριακά Συστήματα

   Σύμφωνα με την Αριθμ. 47758/Γ2 (2) (ΦΕΚ 1390 τ.Β΄/ 27-4-2012) απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ τροποποιείται ? συμπληρώνεται η υπ? αριθμ. 118842/Γ2/17?09?2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄) ως ακολούθως:
    Το μάθημα «Ερευνητική εργασία (Project)», που προβλέπεται ως υποχρεωτικό μάθημα στην Α΄ και Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου, ορίζεται ως πρώτη ανάθεση σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ ανεξαρτήτως κλάδου?ειδικότητας που διδάσκουν στο Γενικό Λύκειο.

    Διδάσκεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς (συνδιδασκαλία), ένας εκ των οποίων είναι εκπαιδευτικός των ειδικοτήτων που είχαν ως πρώτη ανάθεση το μάθημα «Τεχνολογία» της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου (υπ?αριθμ. 118842/Γ2/17?09?2008 υπουργική απόφαση, ΦΕΚ 1984 Β΄), εφόσον υπηρετεί στη σχολική μονάδα.

    Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ? αριθμ. 118842/Γ2/17?09?2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.


    Η υπ? αριθμ. 110989/Γ2/26?09?2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2313 Β΄) παύει να ισχύει.