Είσοδος Χρηστών

Πληροφοριακά Συστήματα

Ακολουθεί η σχετική απόφαση και η εγκύκλιος για την έναρξη λειτουργίας της Π.Δ.Σ. για το σχολικό έτος 2012-2013: