Είσοδος Χρηστών

Πληροφοριακά Συστήματα

   Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 1173 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 61019/Γ2/02-05-2013 Υπουργική Απόφαση με θέμα  «Πρόγραμμα Σπουδών Άλγεβρας και Γεωμετρίας γενικής παιδείας Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου».