Είσοδος Χρηστών

Πληροφοριακά Συστήματα

Έχοντας υπόψη:

Την ΚΥΑ 24001/ 14-6-2013 (ΦΕΚ 1449/14.06.2013 τεύχος Β?) :

1.Οι Περιφέρειες υποχρεούνται να μεταφέρουν δωρεάν τους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Σχολείων οι οποίοι κατοικούν από την έδρα του σχολείου τους σε απόσταση μεγαλύτερη από την οριζόμενη ως εξής:

Α. Με ειδικά μαθητικά δελτία (ΕΜΔ) και ιδία μέσα

  • 1200 μέτρα για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • 2500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων
  • 4000  μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

Β. με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών

  • 1.200 μέτρα για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • 3.000 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων
  • 5.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές εγγράφονται σε σχολική μονάδα σύμφωνα με την χωροταξική κατανομή των Αρμόδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού βάσει των διατάξεων του ΠΔ. 104/1979.Οι παραπάνω περιορισμοί δεν ισχύουν για τη μεταφορά των μαθητών ΣΜΕΑ. Μαθητές οι οποίοι έχουν ήδη ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εγγράφονται σε οποιοδήποτε σχολείο δεν δικαιούνται μεταφοράς.

 Ο Δ/ντής της σχολικής μονάδας  σύμφωνα με την ΚΥΑ:

Α. Βεβαιώνει τους δικαιούχους μεταφοράς μαθητές, κατόπιν εξακρίβωσης της απόστασης. Σε περίπτωση κατά την οποία η διεύθυνση κατοικίας είναι ασαφής, ή αμφισβητήσιμη, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου όπου κατοικεί ο μαθητής βεβαιώνει με γεωαναφορά τον τόπο κατοικίας του καθώς και την απόσταση από το σχολείο φοίτησης. Κατά τον υπολογισμό της απόστασης λαμβάνεται υπόψη η συντομότερη ενδεδειγμένη πεζή διαδρομή του τόπου κατοικίας των μαθητών από την είσοδο της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτούν.

β. διαβιβάζει στην Περιφέρεια έως και την 31η Ιανουαρίου κατάσταση των εκτιμώμενων δικαιούχων μεταφοράς μαθητών του επόμενου σχολικού έτους, βασιζόμενη στα στοιχεία των μαθητών του τρέχοντος έτους καθώς και τις αναμενόμενες αποχωρήσεις και νέες εγγραφές. Στην ανωτέρω κατάσταση περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας και η απόσταση από τη σχολική μονάδα σε χιλιόμετρα με προσέγγιση, τουλάχιστον, πρώτου δεκαδικού ψηφίου. Με την έναρξη του σχολικού έτους και κατά τη διάρκεια αυτού την επικαιροποιεί σύμφωνα με τις νέες εγγραφές και αποχωρήσεις μαθητών. Η πιστοποίηση του τόπου κατοικίας του μαθητή, για τον υπολογισμό της απόστασης, γίνεται με προσκόμιση λογαριασμού κοινής ωφέλειας στο όνομα του κηδεμόνα του μαθητή ή στον κατά νόμο επίτροπο αυτού.

γ. βεβαιώνει τον αριθμό των διατεθέντων ειδικών μαθητικών δελτίων (ΕΜΔ).

δ. βεβαιώνει την πραγματοποίηση της καθημερινής μεταφοράς μαθητών

  Προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή του διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2013-2014 από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς παρακαλούμε να μας:

  1. Επικαιροποιήσετε τα στοιχειά των μαθητών που είχατε αποστείλει όπως αυτά προέκυψαν με τις εγγραφές νέων μαθητών και αποχωρήσεις και να μας αποστείλετε τα στοιχεία, αναλυτικά, στο συνημμένο πίνακα, για τους μαθητές εκείνους, που δικαιούται μεταφοράς, αφού πρώτα κάνετε τον απαραίτητο έλεγχο, εάν δηλαδή δικαιούνται δωρεάν μεταφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ (Προσοχή:οι μαθητές δικαιούνται δωρεάν μεταφοράς είτε με ειδικά μαθητικά δελτία είτε με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών εφόσον εγγράφονται σε σχολική μονάδα σύμφωνα με την χωροταξική κατανομή που έχει οριστεί). Επίσης να μας ενημερώσετε αν οι μαθητές έχουν την επιθυμία να μεταφερθούν με ευθύνη εκείνων που έχουν την γονική μέριμνα ή των νόμιμων επιτρόπων τους. Η ανωτέρω ΚΥΑ ορίζει την χορήγηση επιδόματος υπολογιζόμενο βάσει της χιλιομετρικής απόστασης της κατοικίας από το σχολείο με κόστος ίσο με 0,35 ευρώ/χιλιόμετρο  και για τις ημέρες παρουσίας του μαθητή στο σχολείο. Το εν λόγω επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1500 ευρώ ανά μαθητή ανά σχολικό έτος εξαιρουμένων των μαθητών ΣΜΕΑ. Επίσης όσοι μαθητές έχουν εγκατασταθεί σε άλλη κατοικία πλησίον του σχολείου τους αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την φοίτηση τους στην εν λόγω σχολική μονάδα χορηγείται μηνιαίο επίδομα 85 ευρώ (αρ.3-Επιδότηση Μαθητών, ΚΥΑ24001. Τα στοιχεία να αποσταλούν στην Περιφέρεια Ενότητα Καστοριάς (πρώην Νομαρχία), έως την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013, σε έντυπη μορφή αρμοδίως υπογεγραμμένα καθώς επίσης οι μαθητές και κηδεμόνες αυτών να ενημερωθούν για την επιδότηση που ορίζει το άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ. Παρακαλούμε οι ανωτέρω προθεσμία να τηρηθεί αυστηρώς καθώς ο διαγωνισμός πρέπει να προκηρυχθεί εντός 30 ημερών.
  2. Για τους μαθητές που θα μεταφέρονται με δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία και οι οποίοι θα πρέπει να εφοδιαστούν με το Ειδικό Μαθητικό Δελτίο (Ε.Μ.Δ.) παρακαλούμε να μας αποστείλετε έως και τέλος Ιουλίου αναλυτικό πίνακα με τους μαθητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η ΚΥΑ προκειμένου να επιτευχθεί η έγκυρη παραλαβή των δελτίων το πρώτο πενθήμερο του Σεπτεμβρίου και παράδοση τους στους μαθητές κατά την έναρξη του σχολικού έτους.
  3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταφερόμενοι μαθητές παρακαλούμε όπως απαντήσετε αρνητικά
  4. Τέλος σας επισυνάπτουμε την υπ. αρ. 24001 ΚΥΑ προς ενημέρωσής σας

Θεωρούμε απαραίτητη την συνεργασία μεταξύ μας, ώστε να προβούμε στη μεγαλύτερη δυνατή συμπίεση του κόστους μεταφοράς, με την ομαδοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων δρομολογίων, στη παράλληλη μεταφορά μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και στη βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς τους.

Η Περιφέρεια δεν φέρει καμία ευθύνη για την μεταφορά μαθητών, κατά το σχολικό έτος 2013-2014, λόγω της μη αποστολής των στοιχείων, λόγω της μη εμπρόθεσμης λήψης αυτών ή τη μη συμπλήρωση όλων των στοιχείων του πίνακα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς

 

Δημήτριος Σαββόπουλος