Είσοδος Χρηστών

Πληροφοριακά Συστήματα

   Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με το λογότυπο του Υπουργείου Παιδείας στους απολυτήριους τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013, λόγω της ιδιαιτερότητας και του επείγοντος χαρακτήρα της συγκεκριμένης περίπτωσης, σας ενημερώνουμε ότι οι απολυτήριοι τίτλοι θα εκδοθούν με το παλαιό λογότυπο του Υπουργείου Παιδείας και θα σφραγίζονται με την παλαιά σφραγίδα.

   Κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 86152/Γ2/26-6-2013 εγκυκλίου της Δ/νσης Σπουδών Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με το λογότυπο του Υπουργείου Παιδείας στους απολυτήριους τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε ότι κατ΄ αναλογία και οι Βεβαιώσεις Πρόσβασης θα εκδοθούν με το παλαιό λογότυπο και θα σφραγίζονται με την παλαιά σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ