Είσοδος Χρηστών

Πληροφοριακά Συστήματα

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. 129287/Γ2/2011 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/02-12-2011 με θέμα «Εκδρομές ? Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»  ορίζεται το πλαίσιο εκδρομών ? μετακινήσεων αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Σπουδών Δ.Ε., Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων. Με τη δημοσίευση της εν λόγω Υ.Α. παύει να ισχύει η αριθμ. 13324/Γ2/07-02-2006 Υ.Α., καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει θέματα της παρούσας απόφασης, όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.


Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Γ΄ της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για τους σχολικούς περιπάτους, τις εκπαιδευτικές εκδρομές (ημερήσια εκδρομή χωρίς διανυκτέρευση όλων των τάξεων των σχολείων Δ.Ε. και πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ τάξης Λυκείων και της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Σ.), τις διδακτικές επισκέψεις  και τις επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων. Η Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων είναι αρμόδια για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο των καινοτόμων προγραμμάτων Σχολικών δραστηριοτήτων και τις μετακινήσεις-επισκέψεις σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.). Το Τμήμα Β΄- Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και δραστηριότητες και το Τμήμα Β΄- Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων για τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές και αδελφοποιήσεις.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τα σχολεία αρμοδιότητάς σας.


                                                                                                                                                      
Εσωτερική Διανομή:                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
1.    Γραφείο κας Υπουργού
2.    Γραφείο κας Υφυπουργού
3.    Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4.    Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα                ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
5.    Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπ/σης
6.    Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
7.    Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής                          
8.    Διεύθυνση Σ.Ε.Π.Ε.Δ.
9.    Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής
10.    ΔΙΠΟΔΕ
11.    Διεύθυνση Ξένων & Μειονοτικών Σχολείων
12.    Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τμήμα Β΄
13.    Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων Τμήμα Β΄
14.    Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
15.    ΓΕΠΟ
16.    Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. Τμήματα Β΄ &  Γ΄