Είσοδος Χρηστών

Πληροφοριακά Συστήματα

   Α. Σας αποστέλλουμε: i) αναμορφωμένο πίνακα με τις κενές οργανικές θέσεις (όπως διαμορφώθηκαν μετά την τοποθέτηση των ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών) κατά σχολική μονάδα, κλάδο ή ειδικότητα και ii) ονομαστικό πίνακα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφερείας μας για την κάλυψη των υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων.

   Β. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι: i)  μετατέθηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Καστοριάς, ii) υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης ή αίτηση για οριστική τοποθέτηση, iii) χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι και δεν επιθυμούσαν να τοποθετηθούν σε κενή οργανική θέση σε σχολείο της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων, με αυτή όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο χαρακτηρίσθηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι,

να υποβάλουν δήλωση οργανικής τοποθέτησης από την Πέμπτη 11-7-2013 έως και την Δευτέρα 22-7-2013.

   Γ. Στις δηλώσεις τοποθέτησης οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δηλώσουν εκτός από τις κενές οργανικές θέσεις του πίνακα και όποιο άλλο σχολείο του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς επιθυμούν να τοποθετηθούν με σειρά προτίμησης, για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων και των πιθανών κενών οργανικών θέσεων που θα προκύψουν από τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών (βελτίωση θέσης). Στις δηλώσεις αυτές μπορούν να αναγραφούν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες.

   Δ. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης και δεν επιθυμούν  να εξεταστεί η αίτησή τους να μας ενημερώσουν εγγράφως με δήλωσή τους.

   Ε. Οι εκπαιδευτικοί που θα κληθούν να καλύψουν κενές λειτουργικές θέσεις των σχολείων της περιφερείας μας θα υποβάλουν την ανάλογη δήλωση μετά την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων. Θα ακολουθήσει σχετική πρόσκληση δήλωσης τοποθέτησης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΤΕΛΛΑ Κ. ΤΕΓΟΥ - ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ