Είσοδος Χρηστών

Πληροφοριακά Συστήματα

   Ύστερα από ερωτήματα εκπαιδευτικών, σας ενημερώνουμε ότι οι αμοιβές των εμπλεκομένων στις επιτροπές και γενικά στις διαδικασίες επιτήρησης, βαθμολόγησης κλπ. για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2013 είναι αυτές που ίσχυσαν και το 2012.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ  ΔΟΚΟΥ